Anbi

ANBI

Onder deze knop vindt u gegevens in het kader van de nieuwe voorwaarden die per 1-1-2014 voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gelden. Stichting Springlevend dient, net zoals dat voor andere ANBI’s geldt, een aantal gegevens te publiceren op haar website.

De nieuwe regels zijn landelijk ingevoerd voor ANBI’s. Eén van de grote voordelen van een ANBI status, zoals Stichting Springlevend die heeft, is dat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Daar hoort dus sinds 1-1-2014 een extra verantwoording bij. Hieronder vindt u puntsgewijs de verslaglegging van de publicaties zoals die door de Belastingdienst worden verlangd.

De naam:

Stichting Springlevend

Het fiscaal nummer:

810049697

Inschrijving KVK:

28090508

De contactgegevens

Stichting Springlevend
Bernhardkade 2a
2316 RV Leiden
Nederland
071-5418963

Bestuurssamenstelling ultimo 31-12-2021
Voorzitter- Dhr. O.J. Bignell
Secretaris- Dhr. A.C. Quack
Penningmeester- vacature

Het beleidsplan

Het meerjaren beleidsplan is er op gericht om activiteiten te organiseren voor en met ouderen. Tevens om generatieprojecten te faciliteren, waar verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten. Springlevend organiseert verder gedurende het gehele jaar en verspreid door het land workshops, themadagen, thema cafés en diverse projecten in verzorgings- en verpleeghuizen.

Stichting Springlevend vergaart haar gelden door het aanvragen van subsidies, verkoop van publicaties, genereren van activiteiten, het aanvragen van gelden bij vermogensfondsen en het verkrijgen van donaties en legaten.

Het eigen vermogen van de instelling wordt zo laag mogelijk gehouden en de gelden worden zoveel mogelijk besteed in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Een eventuele algemene reserve wordt in het daaropvolgende jaar besteed, tenzij er nabije en noodzakelijk voorzienbare kosten zijn waarvoor een specifieke reserve dient te worden gevormd.

Over het eventueel te bestemmen batig saldo bij liquidatie heeft het bestuur per 1-8-2013 besloten om artikel 10 lid 4 van de statuten, bij de eerstvolgende keer dat ze gewijzigd worden, als volgt aan passen:Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding dat de bestemming van het batig liquidatiesaldo ten goede moet komen aan een andere ANBI met soortgelijke doelstelling.

Tot slot heeft het bestuur van de stichting aan de belastingdienst verzocht haar status van Anbi per 1-3-2022 in te trekken. Het is een belastingtechnische status en heeft verder geen invloed op de voortgang van de activiteiten van stichting Springlevend.


Het beloningsbeleid

Het beleid van Springlevend is ook in 2021 en 2022 gericht op vrijwilligers voor vrijwilligers. Dat wil zeggen geen personeel in vaste loondienst. Voor specifieke projecten kunnen, op tijdelijke basis, betaalde krachten worden ingehuurd. Voor specifieke doeleinden kunnen vrijwilligersvergoedingen worden verstrekt (maximaal 20 euro per week). Bestuurders ontvangen geen specifieke beloning voor hun bestuurderswerkzaamheden.

De doelstelling:

Artikel 2 lid 1

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het welbevinden van met name de oudere generatie in onze maatschappij op een manier die zoveel mogelijk het respect voor de uniekheid van de individuele mens in ogenschouw neemt. De stichting heeft mede ten doel het ondersteunen van de zoektocht van ieder mens. De stichting tracht daarbij zoveel mogelijk de specifieke kwaliteiten van elk persoon (zowel deelnemers/cliënten als medewerkers) uit de verf te laten komen alsmede het bevorderen van de waardigheid van elk uniek individu.

Statuten Stichting Springlevend d.d. 3 mei 2001 Notaris mr. Nico Cussell

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021

Algemeen jaarverslag 2021

Inleiding

Het afgelopen jaar, 2021, is voor Stichting Springlevend, ondanks de pandemie beperkingen wederom een stabiel en actief jaar geweest. Waarin we nog diverse activiteiten hebben kunnen ontplooien. Naast reguliere activiteiten als geheugenwerk en eenzaamheidswerk hebben verschillende bijeenkomsten rondom persoonlijke ontwikkeling op oudere leeftijd plaats kunnen vinden. Met name hoe je zelf het beste de uitdaging, die onlosmakelijk met het ouder worden samen gaat, op kunt pakken. De financiële middelen werden verkregen van donateurs en door het organiseren van activiteiten. Ook gaat vooral onze dank uit naar de vrijwilligers, zonder wie Springlevend niet zou kunnen plaatsvinden.

Bestuurssamenstelling per 31/12/2021
Voorzitter                               – Dhr O.J. Bignell
Secretaris                                – Dhr A.C. Quack
Penningmeester                      – vacature

Bijeenkomsten

Gedurende 2021 hebben diverse bijeenkomsten voor en met ouderen plaatsgevonden. Soms alleen via een skype-call, soms op locatie met een paar mensen, soms met wat grotere groepen, met onderwerpen als  ‘Ieder een eigen waarheid’, ‘Ruimte maken’, ‘Je inzichten praktisch toepassen’, ‘Probleemoplossend vermogen’, ‘Echt bestaan en bestaansrecht’, ‘Hoe maak je keuzes’, ‘De caleidoscoop van het leven’. Tevens hebben we diverse artikelen en nieuwsbrieven gepubliceerd

Gouden Rand Krant berichten

Vanaf 2012 hebben we steeds meer expertise ontwikkeld met betrekking tot deze projecten voor mensen in verpleeghuizen, ook voor hen die gediagnosticeerd zijn met dementie en/of de ziekte van Alzheimer. Ook zij hebben behoefte aan nieuwsitems. De aard, natuur, presentatie en kaders van deze nieuwsbehoefte hebben een andere benadering nodig. We hebben in 2021 geen verpleeghuizen bezocht, maar blijven het project warm houden voor komende jaren.

Tot slot

Veel van onze projecten zullen we in 2022 continueren. Bijeenkomsten over de psychologische aspecten en persoonlijke ontwikkeling van het ouder worden zullen extra focus krijgen. Ook kwetsbare en geïsoleerde ouderen blijven onze aandacht krijgen en we zullen o.a. middels bijeenkomsten en themaboekjes een bijdrage hiertoe leveren. Voor een totaal overzicht van de activiteiten van de afgelopen 20 jaar wordt verwezen naar de knop ‘Successen boeken’ op: http://www.stichtingspringlevend.company. Ook de exemplaren van de nieuwsbrief, te vinden op onze website, vertellen uitvoerig over de activiteiten van Springlevend.

Aldus vastgesteld, 28 februari 2022

De financiële verantwoording
Beknopte jaarrekening 2021

Balans per 31-12-2021

Activa

Liquide Middelen687
Vorderingen300
Voorraden50
Totaal1037

Passiva

Algemene Reserve-237
Vooruitontvangen0
Kortlopende Schulden1274
Totaal1037

Staat van baten en lasten over 2021:

Baten 
Donateurs en fondsenwerving1650
Verkopen kalenders, boekjes0
Opbrengsten activiteiten308
Overigen0
 ————-
 1958
  
Lasten 
Secretariële ondersteuning650
Huur ruimten activiteiten995
Kantoorbehoeften34
Bankkosten132
PR/artikelen/fondsenwerving0
Folders/artikelen/themakrant0
Abonnementen/website363
Porti46
Drukwerk100
Overige algemene kosten150
 ————-
Totale kosten2470
 ————-
  
Buitengewone baten en lasten0
  
  
Resultaat boekjaar-512
 =======
  

Toelichting op de balans

Vorderingen

De vorderingen betreffen hoofdzakelijk toegezegde gelden van donateurs en sponsoren.

Vooruit ontvangen
Betreft vooruit ontvangen bijdragen van sponsoren

Algemene reserve
Het saldo over 2021 is met de algemene reserve verrekend.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen.