Anbi

ANBI

Onder deze knop vindt u gegevens in het kader van de nieuwe voorwaarden die per 1-1-2014 voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gelden. Stichting Springlevend dient, net zoals dat voor andere ANBI’s geldt, een aantal gegevens te publiceren op haar website.

De nieuwe regels zijn landelijk ingevoerd voor ANBI’s. Eén van de grote voordelen van een ANBI status, zoals Stichting Springlevend die heeft, is dat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Daar hoort dus sinds 1-1-2014 een extra verantwoording bij. Hieronder vindt u puntsgewijs de verslaglegging van de publicaties zoals die door de Belastingdienst worden verlangd.

De naam:
Stichting Springlevend

Het fiscaal nummer:
810049697

Inschrijving KVK: 28090508

De contactgegevens
Stichting Springlevend
Bernhardkade 2 A
2316 RV Leiden
Nederland
071-5418963

Bestuurssamenstelling ultimo 31-12-2019
Voorzitter- Dhr. O.J. Bignell
Secretaris- Dhr. A.C. Quack
Penningmeester- Dhr. P.T.J. Broekman

Het beleidsplan
Het meerjaren beleidsplan is er op gericht om activiteiten te organiseren voor en met ouderen. Tevens om generatieprojecten te faciliteren, waar verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten. Springlevend organiseert verder gedurende het gehele jaar en verspreid door het land workshops, themadagen, thema cafés en diverse projecten in verzorgings- en verpleeghuizen.

Stichting Springlevend vergaart haar gelden door het aanvragen van subsidies, verkoop van publicaties, genereren van activiteiten, het aanvragen van gelden bij vermogensfondsen en het verkrijgen van donaties en legaten.

Het eigen vermogen van de instelling wordt zo laag mogelijk gehouden en de gelden worden zoveel mogelijk besteed in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Een eventuele algemene reserve wordt in het daaropvolgende jaar besteed, tenzij er nabije en noodzakelijk voorzienbare kosten zijn waarvoor een specifieke reserve dient te worden gevormd.

Over het eventueel te bestemmen batig saldo bij liquidatie heeft het bestuur per 1-8-2013 besloten om artikel 10 lid 4 van de statuten, bij de eerstvolgende keer dat ze gewijzigd worden, als volgt aan passen: Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding dat de bestemming van het batig liquidatiesaldo ten goede moet komen aan een andere ANBI met soortgelijke doelstelling.

Het beloningsbeleid
Het beleid van Springlevend is ook in 2019 en 2020 gericht op vrijwilligers voor vrijwilligers. Dat wil zeggen geen personeel in vaste loondienst. Voor specifieke projecten kunnen, op tijdelijke basis, betaalde krachten worden ingehuurd. Voor specifieke doeleinden kunnen vrijwilligersvergoedingen worden verstrekt (maximaal 20 euro per week). Bestuurders ontvangen geen specifieke beloning voor hun bestuurderswerkzaamheden.

De doelstelling:

Artikel 2 lid 1
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het welbevinden van met name de oudere generatie in onze maatschappij op een manier die zoveel mogelijk het respect voor de uniekheid van de individuele mens in ogenschouw neemt. De stichting heeft mede ten doel het ondersteunen van de zoektocht van ieder mens. De stichting tracht daarbij zoveel mogelijk de specifieke kwaliteiten van elk persoon (zowel deelnemers/cliënten als medewerkers) uit de verf te laten komen alsmede het bevorderen van de waardigheid van elk uniek individu.
Statuten Stichting Springlevend d.d. 3 mei 2001 Notaris mr. Nico Cussell

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

Algemeen jaarverslag 2019

 Inleiding

Het afgelopen jaar, 2019, is voor Stichting Springlevend een opbouwend, stabiel en actief jaar geweest. Naast reguliere activiteiten als geheugenwerk, eenzaamheidswerk, workshops en themamiddagen, hebben bijeenkomsten rondom persoonlijke ontwikkeling op oudere leeftijd een belangrijke rol gespeeld. Met name hoe je zelf het beste de uitdaging, die onlosmakelijk met het ouder worden samen gaat, op kunt pakken.

De financiële middelen werden verkregen van donateurs, door sponsoring en door het organiseren van activiteiten. Ook gaat vooral onze dank uit naar de vrijwilligers, zonder wie Springlevend niet zou kunnen plaatsvinden.

Bestuurssamenstelling per 31/12/2019
Voorzitter                               – Dhr O.J. Bignell
Secretaris                                – Dhr A.C. Quack
Penningmeester                      – Dhr P.T.J. Broekman

Bijeenkomsten

Gedurende 2019 hebben diverse themamiddagen en workshops plaatsgevonden. Soms met een paar mensen, soms met wat grotere groepen, met onderwerpen als ‘Vrede hebben met jezelf’, ‘Belangeloos geven’, ‘Persoonlijke uitstraling’, ‘Leven’, ‘Wat is belangrijk’, ‘Hoop doet leven en wat doet hoop nog meer’. Tevens hebben we artikelen en boekjes gepubliceerd over diverse thema’s.

Krant met de Gouden Rand

Vanaf 2012 hebben we steeds meer expertise ontwikkeld met betrekking tot deze projecten voor mensen in verpleeghuizen, ook voor hen die gediagnosticeerd zijn met dementie en/of de ziekte van Alzheimer. Ook zij hebben behoefte aan nieuwsitems. De aard, natuur, presentatie en kaders van deze nieuwsbehoefte hebben een andere benadering nodig. In 2019 en 2020 zijn we dit project aan het omvormen zodat we meer verpleeghuizen kunnen bedienen, ook in een tijd waarin het fysiek ontmoeten niet meer zo vanzelfsprekend is.

Tot slot

Veel van onze projecten zullen we in 2020 continueren. Ook bijeenkomsten over de psychologische aspecten en persoonlijke ontwikkeling van het ouder worden zullen extra focus krijgen. Ook kwetsbare en geïsoleerde ouderen hebben onze aandacht in 2020 en we zullen o.a. middels workshops en themaboekjes een bijdrage leveren. Voor een totaal overzicht van de activiteiten van de afgelopen 18 jaar wordt verwezen naar de knop ‘Successen boeken’ op: http://www.stichtingspringlevend.company. Ook de exemplaren van de nieuwsbrief, te vinden op onze website, vertellen uitvoerig over de activiteiten van Springlevend.

Aldus vastgesteld, 20 juni 2020

De financiële verantwoording

Beknopte jaarrekening 2019

Balans per 31-12-2019

Activa

Liquide Middelen 3234
Vorderingen 709
Voorraden 50
Totaal 3993

 Passiva 

Algemene Reserve 1313
Vooruitontvangen 0
Kortlopende Schulden 2680
Totaal 3993

 
Staat van baten en lasten over 2019:

Baten  
Donateurs en fondsenwerving 4603
Verkopen kalenders, boekjes 55
Opbrengsten activiteiten 428
Overigen 0
————-
5086
Lasten  
Secretariële ondersteuning 550
Huur ruimten activiteiten 3346
Kantoorbehoeften 144
Gouden Rand krant 0
PR/artikelen/fondsenwerving 65
Folders/artikelen/themakrant 43
Abonnementen/website 450
Porti 61
Drukwerk 128
Overige algemene kosten 194
————-
Totale kosten 4981
————-
Buitengewone baten en lasten 0
Resultaat boekjaar 105
=======

 

Toelichting op de balans

Vorderingen
De vorderingen betreffen hoofdzakelijk toegezegde gelden van donateurs en sponsoren.

Vooruit ontvangen
Betreft vooruit ontvangen bijdragen van sponsoren

Algemene reserve
Het batig saldo over 2019 is aan de algemene reserve toegevoegd.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen.