Anbi

ANBI

Onder deze knop vindt u gegevens in het kader van de nieuwe voorwaarden die per 1-1-2014 voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gelden. Stichting Springlevend dient, net zoals dat voor andere ANBI’s geldt, een aantal gegevens te publiceren op haar website.

De nieuwe regels zijn landelijk ingevoerd voor ANBI’s. Eén van de grote voordelen van een ANBI status, zoals Stichting Springlevend die heeft, is dat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Daar hoort dus sinds 1-1-2014 een extra verantwoording bij. Hieronder vindt u puntsgewijs de verslaglegging van de publicaties zoals die door de Belastingdienst worden verlangd.

De naam:
Stichting Springlevend

Het fiscaal nummer:
810049697

Inschrijving KVK: 28090508

De contactgegevens
Stichting Springlevend
Bernhardkade 2 A
2316 RV Leiden
Nederland
071-5418963

Bestuurssamenstelling ultimo 31-12-2020
Voorzitter- Dhr. O.J. Bignell
Secretaris- Dhr. A.C. Quack
Penningmeester- vacature

Het beleidsplan
Het meerjaren beleidsplan is er op gericht om activiteiten te organiseren voor en met ouderen. Tevens om generatieprojecten te faciliteren, waar verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten. Springlevend organiseert verder gedurende het gehele jaar en verspreid door het land workshops, themadagen, thema cafés en diverse projecten in verzorgings- en verpleeghuizen.

Stichting Springlevend vergaart haar gelden door het aanvragen van subsidies, verkoop van publicaties, genereren van activiteiten, het aanvragen van gelden bij vermogensfondsen en het verkrijgen van donaties en legaten.

Het eigen vermogen van de instelling wordt zo laag mogelijk gehouden en de gelden worden zoveel mogelijk besteed in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Een eventuele algemene reserve wordt in het daaropvolgende jaar besteed, tenzij er nabije en noodzakelijk voorzienbare kosten zijn waarvoor een specifieke reserve dient te worden gevormd.

Over het eventueel te bestemmen batig saldo bij liquidatie heeft het bestuur per 1-8-2013 besloten om artikel 10 lid 4 van de statuten, bij de eerstvolgende keer dat ze gewijzigd worden, als volgt aan passen: Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding dat de bestemming van het batig liquidatiesaldo ten goede moet komen aan een andere ANBI met soortgelijke doelstelling.

Het beloningsbeleid
Het beleid van Springlevend is ook in 2020 en 2021 gericht op vrijwilligers voor vrijwilligers. Dat wil zeggen geen personeel in vaste loondienst. Voor specifieke projecten kunnen, op tijdelijke basis, betaalde krachten worden ingehuurd. Voor specifieke doeleinden kunnen vrijwilligersvergoedingen worden verstrekt (maximaal 20 euro per week). Bestuurders ontvangen geen specifieke beloning voor hun bestuurderswerkzaamheden.

De doelstelling:

Artikel 2 lid 1
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het welbevinden van met name de oudere generatie in onze maatschappij op een manier die zoveel mogelijk het respect voor de uniekheid van de individuele mens in ogenschouw neemt. De stichting heeft mede ten doel het ondersteunen van de zoektocht van ieder mens. De stichting tracht daarbij zoveel mogelijk de specifieke kwaliteiten van elk persoon (zowel deelnemers/cliënten als medewerkers) uit de verf te laten komen alsmede het bevorderen van de waardigheid van elk uniek individu.
Statuten Stichting Springlevend d.d. 3 mei 2001 Notaris mr. Nico Cussell

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020

Algemeen jaarverslag 2020

Inleiding

Het afgelopen jaar, 2020, is voor Stichting Springlevend, ondanks de pandemie beperkingen een stabiel en actief jaar geweest. Waarin we nog diverse activiteiten hebben kunnen ontplooien. Naast reguliere activiteiten als geheugenwerk, eenzaamheidswerk, workshops en themamiddagen, hebben bijeenkomsten rondom persoonlijke ontwikkeling op oudere leeftijd doorgang kunnen hebben. Met name hoe je zelf het beste de uitdaging, die onlosmakelijk met het ouder worden samen gaat, op kunt pakken. De financiële middelen werden verkregen van donateurs, door sponsoring en door het organiseren van activiteiten. Ook gaat vooral onze dank uit naar de vrijwilligers, zonder wie Springlevend niet zou kunnen plaatsvinden.

Bestuurssamenstelling per 31/12/2020
Voorzitter                               – Dhr O.J. Bignell
Secretaris                                – Dhr A.C. Quack
Penningmeester                      – vacature

Wegens vertrek van de penningmeester in 2020 is er een vacature ontstaan en zijn we gestart met het zoeken naar een nieuw en geschikt bestuurslid.

Bijeenkomsten
Gedurende 2020 hebben diverse themamiddagen en workshops plaatsgevonden. Soms met een paar mensen, soms met wat grotere groepen, met onderwerpen als ‘Elke dag een schone lei’, ‘Successen boeken’, ‘Aan het roer van je leven staan’, ‘De Innerlijke Formatie’, ‘In balans en in beweging’, ‘Het gevoel van eer’, ‘Wat is de plaats van toewijding in een mensenleven?’ Tevens hebben we artikelen en een themaboekje gepubliceerd over omgaan met angst.

Gouden Rand Krant berichten
Vanaf 2012 hebben we steeds meer expertise ontwikkeld met betrekking tot deze projecten voor mensen in verpleeghuizen, ook voor hen die gediagnosticeerd zijn met dementie en/of de ziekte van Alzheimer. Ook zij hebben behoefte aan nieuwsitems. De aard, natuur, presentatie en kaders van deze nieuwsbehoefte hebben een andere benadering nodig. In 2021 zoeken we verder naar mogelijkheden voor dit project.

Tot slot
Veel van onze projecten zullen we in 2021 continueren. Bijeenkomsten over de psychologische aspecten en persoonlijke ontwikkeling van het ouder worden zullen extra focus krijgen. Ook kwetsbare en geïsoleerde ouderen hebben onze aandacht in 2021 en we zullen o.a. middels workshops en themaboekjes een bijdrage leveren. Voor een totaal overzicht van de activiteiten van de afgelopen 19 jaar wordt verwezen naar de knop ‘Successen boeken’ op: http://www.stichtingspringlevend.company. Ook de exemplaren van de nieuwsbrief, te vinden op onze website, vertellen uitvoerig over de activiteiten van Springlevend.

Aldus vastgesteld,
23 juni 2021

 

De financiële verantwoording

Beknopte jaarrekening 2020

Balans per 31-12-2020

Activa

Liquide Middelen 1850
Vorderingen 300
Voorraden 50
Totaal 2200

 

Passiva 

Algemene Reserve 275
Vooruitontvangen 0
Kortlopende Schulden 1925
Totaal 2200

 

Staat van baten en lasten over 2020: 

Baten  
Donateurs en fondsenwerving 2330
Verkopen kalenders, boekjes 57
Opbrengsten activiteiten 372
Overigen 0
———–
2759
Lasten  
Secretariële ondersteuning 600
Huur ruimten activiteiten 1895
Kantoorbehoeften 25
Bankkosten 127
PR/artikelen/fondsenwerving 100
Folders/artikelen/themakrant 218
Abonnementen/website 463
Porti 136
Drukwerk 155
Overige algemene kosten 78
———–
Totale kosten 3797
———–
Buitengewone baten en lasten 0
Resultaat boekjaar -1038
=======

 

Toelichting op de balans

Vorderingen
De vorderingen betreffen hoofdzakelijk toegezegde gelden van donateurs en sponsoren.

Vooruit ontvangen
Betreft vooruit ontvangen bijdragen van sponsoren

Algemene reserve
Het saldo over 2020 is met de algemene reserve verrekend.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen.